TEMENOS je reč starogrčkog porekla, koja označava ograničen i zaštićen prostor. Karl Gustav Jung je koristio ovaj pojam kako bi definisao siguran prostor u kom se dešava proces promene, prostor u kom osoba prevazilazi prepreke sa kojim se susreće, u kom se sve teškoće i nesvesni sadržaji mogu izneti na svetlost dana, bez ikakve bojazni. Ovaj prostor nije siguran samo u fizičkom smislu, već se odnosi i na deo ličnosti u kom se dešava rast i predstavlja osnovu za dalji razvoj individualnih potencijala. Naša ideja je da obezbedimo takvo mesto, siguran prostor za sve naše klijente, prostor gde mogu da se menjaju, da podele sadržaje o kojima im je teško da razgovaraju sa drugima i gde mogu da prevaziđu psihološke teškoće koje imaju u iskustvu.

mesto promene

Temenos centar je osnovan 2015. godine sa ciljem unapređenja kvaliteta života pojedinaca i unapređenje kvaliteta poslovanja različitih organizacija.

Naš tim čine stručnjaci iza kojih stoji višegodišnje iskustvo u najrazličitijim oblastima primenjene psihologije, kao što su: savetovanje i psihoterapija, psihodijagnostika, kreiranje i realizovanje stručnih programa ličnog rasta i razvoja, izrada priručnika za samopomoć, pisanje psihoedukativnih tekstova, i pružanja različitih usluga u okviru ljudskih resursa u raznovrsnim granama privrede.

Promene ostvarujemo pružanjem psihološke pomoći i podrške pojedincima, parovima i porodicama, različitim edukacijama i treninzima za stručnu i nestručnu javnost, kao i pružanjem konsultantskih usluga organizacijama u oblasti ljudskih resursa.

Vrednosti kojima se vodimo u našem centru su usmerenost na klijenta, poverljivost i etičnost, poštovanje i posvećenost dobrobiti klijenata, pružanje jasnih i istinitih informacija, stručnost i fleksibilnost.

Psihoterapija i savetovanje

Psihoterapija je proces tokom kojeg najmanje dva ravnopravna čoveka, terapeut i klijenti, sarađuju u cilju unapređenja kvaliteta života klijenata. Ovo unapređenje se postiže prihvatanjem nepovoljnih životnih okolnosti i potencijalne patnje koje to prihvatanje prati, prevazilaženjem psiholoških, emotivnih i praktičnih prepreka i aktivnim posvećivanjem onim životnim vrednostima koje čine naše živote smislenim i koji nam pružaju doživljaj da smo zaista živi. Podršku u tom procesu će vam pružiti posvećeni terapeuti sa višegodišnjim iskustvom u savetodavnom i terapijskom radu, bilo licem u lice ili putem interneta.

 

Grupe za lični rast i razvoj i grupe za podršku

Grupe za lični rast i razvoj podrazumevaju okupljanje ljudi oko zajedničkih tema, tokom kojih se u sigurnoj i prijatnoj atmosferi, uz podršku grupe i moćnu razmenu ličnih iskustava, mogu osnažiti i prigrliti sve one teškoće koje život nosi.Grupe za podršku se realizuju po istom principu, ali ih uvek vode terapeuti i koterapeuti koji su, prvi među jednakima, lično prošli ista takva specifična životna iskustva.

Iskustveno-edukativne psihološke radionice

Iskustveno-edukativne psihološke radionice podrazumevaju upoznavanje sa konkretnim psihološkim temama, umanjenje patnje, osnaživanje, kao i ovladavanje specifičnim veštinama u cilju kvalitetnijeg funkcionisanja u svakodnevnom životu.

 

Edukacije, treninzi i supervizije za stručnjake

Edukacije, treninzi i supervizije su namenjeni kolegama koje se bave pomagačkim profesijama, a koje izvode stručnjaci iz oblasti psihoterapije i oblasti ličnog rasta i razvoja, u cilju sticanja i ovladavanja praktičnim znanjima i veštinama za rad sa raznovrsnim problemima pojedinaca i grupa.

Saradnja sa radnim organizacijama

Saradnja sa radnim organizacijama obuhvata psihološko savetovanje i psihološku podršku zaposlenima na svim hijerarskim nivoima, psihološku podršku u prevazilaženju posledica sindroma izgaranja (burnout-a), unapređenje veština poslovnog ponašanja i komunikacije, unapređenje veština saradnje sa teškim i nemotivisanim zaposlenima.

Konsalting usluge koje pružamo podrazumevaju i našu stručnu pomoć u domenu prisustva na internetu i društvenim mrežama, kao i u kreiranju sadržaja za određene ciljne grupe kojima želite da se predstavite. Podršku u tom procesu vam pružaju iskusni psiholozi - stručnjaci iz oblasti psihologije marketinga, sa višegodišnjim iskustvom u kreiranju online sadržaja.

 

svako koga sretnemo...

Naši klijenti su svi oni koji prepoznaju potrebu da unaprede sebe, kvalitet svog života ili kvalitet poslovanja, neovisno o tome koliko imaju godina, kog su pola, u kakvim se životnim okolnostima nalaze i sa kakvom se vrstom teškoća sreću.

Obraćaju nam se klijenti koji imaju intenzivne blokirajuće emocije (anksioznost, depresivnost, bes, krivica i druge), koje ih ometaju u svakodnevnom funkcionisanju, klijenti koji imaju problema u komunikaciji i interakciji sa ljudima u različitim - bliskim, partnerskim ili poslovnim relacijama, koji stagniraju u profesionalnom i ličnom razvoju, koji se susreću sa konkretnim, praktičnim problemima.

Naši klijenti su i osobe koje prolaze ili su prolazile kroz traumatska iskustva, koje su izgubile važnu osobu, koje prolaze ili su prolazile kroz razvod ili težak period rastanka, kojima treba podrška i osnaživanje, bilo da oni lično prolaze kroz psihičke ili zdravstvene teškoće ili da članovi njihovih porodica prolaze kroz takve periode.

 

×

Jelena Jung

Biografija

Jelena je osnivač Temenos centra, psiholog i akreditovani kognitivno-bihejvioralni psihoterapeut (EABCT), član Udruženja za Kontekstualnu bihejvioralnu nauku (ACBS) i član Društva psihologa Srbije (DPS).

Psihoterapijskom praksom se bavi 16 godina, edukovana je iz različitih terapijskih modaliteta (ACT, CFT, MBCT, REBT, EMDR), sa posebnim interesovanjem i za telesnu psihoterapiju.

Bogato i raznovrsno iskustvo u radu je stekla volontirajući, odnosno radeći u Centru za ratnu traumu i u privatnoj praksi Rebt Praxis Centar, da bi potom sa koleginicama 2015.god. osnovala psihološki centar Temenos. Od 2007. godine radila je sa različitim ljudima i najraznovrsnijim problemima i teškoćama u funkcionisanju ljudi, u svim aspektima života; od toga, mnogo sa onima koji prolaze kroz dugotrajnu anksioznost, složeno tugovanje i sa onima koji su prošli kroz ratna iskustva, druga kompleksna traumatska iskustva i teror.

Jelena je autor i koautor raznovrsnih programa za stručnu i nestručnu javnost. Ima višegodišnje iskustvo u proceni, regrutaciji u selekciji kadrova za potrebe različitih kompanija i organizacija.

Jedan je od prvih stručnjaka za brigu o mentalnom zdravlju u event odnosno festivalskoj industriji u Evropi i inicijator značaja brige o mentalnom zdravlju za vulnerabilne grupe u specifičnoj industriji. Aktivno se bavi destigmatizacijom psiholoških problema i promocijom mentalnog zdravlja mladih. Aktivno učestvuje u kampanjama za mentalno zdravlje ispred EXIT festivala, i u saradnji sa organizacijama Srce i Unicef.

U Temenos centru se bavi treninzima i edukacijama za stručnu i nestručnu javnost, individualnom i gupnom terapijom u radu sa odraslima, kao i psihoterapijom parova.

×

Milica Jakšić

Biografija

Milica, psihoterapeut i psiholog iza sebe ima višegodišnje iskustvo u oblasti psihološkog savetovanja i terapije. Tokom godina obučavala se u različitim terapijskim modalitetima: Transakcionoj analizi (TA), Terapiji prihvatanjem i posvećenošću (ACT), Terapiji usmerenoj na saosećanje (CFT), EMDR metodi i Shema terapiji. U praktičnom radu najviše se susretala sa odraslim klijentima koji u terapijsku sobu donose depresivnost, opsesivnost, anksioznost i različita traumatska iskustva.

Pored direktne terapijske podrške u radu sa klijentima, veliki profesionalni izazov i ljubav joj predstavlja pisanje autorskih tekstova za samopomoć.

Osim navedenog rada, poseduje višegodišnje iskustvo u radu u ljudskim resursima, u privredi i nevladinom sektoru. Ova radna iskustva su joj pomogla da, sa jedne strane, razume i pomiri stratešku perspektivu i potrebe menadžmenta i, sa druge strane, perspektivu i potrebe zaposlenih. To je kao ishod doprinelo unapređenju lične radne efikasnosti zaposlenih i ukupnog poslovanja radnih organizacija. Posebno je zainteresovana za temu mentalnog zdravlja u radnim organizacijama.

U Temenosu se bavi individualnim terapijskim radom sa odraslima, organizuje i realizuje različite autorske programe za stručnu i nestručnu javnost.

×

Ina Borenović

Biografija

Ina je master psihologije, kopirajter i preduzetnik.

Njeno centralno interesovanje je komunikacija koja se odvija u poslovnom kontekstu, ali i u svakodnevnom životu. Ovom temom bavi se kroz pisanje i predavanja, a u svom radu koristi principe asertivne komunikacije, grupne analize i Terapije prihvatanjem i posvećenošću (ACT).

Osnivač je i glavni urednik popularnog sajta o psihologiji Psihoverzum, kao i osnivač i vlasnik Studija za produkciju pisanog sadržaja Odegra.

U Temenos centru se bavi marketingom, kopirajtingom i edukacijom iz oblasti komunikacije.

×

Tijana Telečki Krnjetin

Biografija

Diplomu master psihologa stekla je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Na istom fakultetu se i dalje usavršava na doktorskim studijama. Dodatnu edukaciju iz oblasti psihoterapije završila je iz usmerenja Racionalno emotivno i kognitivno bihejvioralne terapije (REBT), kao i Transakcione analize (TA) i Terapije prihvatanjem i posvećenošću (ACT). Pored rada sa odraslima, više godina se bavi i psihološkom procenom, savetovanjem i psihoterapijom dece i mladih. Višegodišnje iskustvo u radu stekla je kao klinički psiholog u Kliničkom centru Vojvodine i na Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, kao i radom u Centru za ratnu traumu i u privatnoj praksi.

U Temenosu se bavi psihoterapijom dece, mladih i odraslih kao i preventivnim grupnim psihološkim treninzima i programima. Radi na srpskom i mađarskom i engleskom jeziku.

×

Stanislava Popov

Biografija

Doktorirala na Odseku za psihologiju, Filozofskog fakulteta u Novom Sadu u oblasti kliničke psihologije (uža disciplina: psihoterapija). Specijalističke studije završila je u oblasti zdravstvene psihologije. Ukupno radno iskustvo u pružanju psihološke pomoći broji oko 15 godina. U to iskustvo spada rad sa osetljivim društvenim grupama, psihološko savetovanje i terapijska praksa, edukacije za specifične ciljne grupe i istraživački rad u oblasti mentalnog zdravlja. U svom radu najviše koristi kognitivno-bihejvioralni pristup. Edukovana je u okviru Racionalno emotivno i kognitivno bihejvioralne terapije (RE &CBT) i pridruženi je član Albert Ellis instituta u New York-u. Takođe je edukovana u okviru Terapije prihvatanjem i posvećenošću (ACT) i Terapije usmerene na saosećanje (CFT). Najviše iskustva poseduje u radu sa adolescentima i odraslima. Tokom savetovanja i terapijskog procesa mnogo pažnje posvećuje edukaciji klijenta i osposobljavanju za samostalno unapređenje i negovanje njegovog psihološkog blagostanja.

Iskustvo psihologa praktičara sticala je na različitim mestima. Više od decenije bila je zaposlena kao psiholog Medicinske škole u Zrenjaninu, a danas je docent na Fakultetu za sport i turizam-TIMS u Novom Sadu, gde predaje psihološke predmete. Pre svega toga je učestvovala u razvojno-edukativnim i korektivnim programima za intelektualno nedovoljno razvijenu decu u okviru nevladinog sektora. I danas je uključena u osmišljavanje i realizaciju različitog radioničkog programa, stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju i vođenje grupa podrške za mlade.

Najviše ceni kad neko ima “petlju” da sebi stvori život kakav želi. Svojim najvećim snagama smatra konstantnu spremnost da uči (čak i teške životne lekcije), svest o tome da je to celoživotni proces i upornost.

U Temenosu se bavi individualnom psihoterapijom i savetovanjem, profesionalnom orijentacijom, kao i preventivnim grupnim psihološkim treninzima i programima.

×

Andrea Mezei Rokvić

Biografija

Andrea Mezei Rokvić je master psiholog kliničkog usmerenja i psihoterapeut.

Od strane Albert Elis Instituta u New Yorku, čiji je pridruženi član, sertifikovana je za praktikovanje Racionalo emocionalno bihejvioralne terapije (REBT). Nosilac je sertifikata za psihoterpiju izdatog od strane Saveza društva psihoterapeuta Srbije, čiji je član (SDPS). Takodje, poseduje sertifikat za praktikovanje Organizacijskog kognitivno- bihejvioralnog koučinga, izdatog od strane REBT centra iz Beograda, a prepoznatog od strane Internacionalnog društva za koučing psihologiju (ISCP). Član je Društva psihologa Srbije (DSP).

Dodatno se edukovala u okviru Terapije prihvatanjem i posvećenošću (ACT) i Terapije usmerene na saosećanje (CFT), za koje ispoljava posebno profesionalno interesovanje, te stečeno praktično znanje primenjuje u svakodnevnom terapijskom radu.

Psihološku praksu započela je januara 2007.g., stekavši tako široko i bogato iskustvo u oblastima narušenih porodičnih odnosa, tj poteškoća koje se tiču komplikovanih razvoda brakova, od donošenja odluke da se započne proces do uspostavljanja zdravih roditeljskih obrazaca po okončanju procesa razvoda braka. Andrea je završila osnovnu obuku iz medijacije.

U Psihološkom savetovalištu Temenos je od njegovog osnivanja. U Savetovalištu najčešće radi sa odrasilm osobama koje u svom iskustvu imaju anksioznosti, paniku, depresivnosti, nose se sa tugovanjem, nalaze se pred izazovima u donošenju odluka, prokrastiniraju (odlažu) važne zadatke, imaju otežanu socijalizaciju usled stida i anksioznosti. Takodje, radi sa pojedincima ili parovima koji imaju poteškoće u sferi emocionalnog i partnerskog funkcionisanja, koji se pripremaju na ulogu roditelja, sa budućim majkama tokom perioda trudnoće, kao i sa majkama koje su usled odgoja dece napravila pauzu u profesionalnom razvoju i žele da se vrate istom.

Autor je i koautor programa za stručnu i nestručnu javnost koji se realizuju u Psihološkom savetovalištu Temenos.

Rado pohađa treninge i seminare, a stečeno znanje nesebično deli sa kijentima. Uživa u osećaju kada iznova i iznova spoznaje koliko voli psihologiju.

×

Nina Vukelić

Biografija

Nina je diplomu master psihologa stekla na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Nakon završenog fakulteta stažirala je u Vojno-medicinskom centru u Novom Sadu. Trenutno je zaposlena na projektu “Jačanje porodice” u Dečjem selu “Dr Milorad Pavlović” u Sremskoj Kamenici.
Edukovana je iz Sistemske porodične terapije i Terapije prihvatanjem i posvećenošću (ACT). Završila je primarni i napredni nivo Racionalno emotivne i kognitivno bihejvioralne terapije ( RE&CBT) i trenutno pohađa edukaciju za kvalifikovanu primenu RE&CBT. Prošla je edukacije za radioničarski rad, predbračno savetovanje i rad sa traumatizovanim osobama. Nekoliko godina unazad radi na raznovrsnim projekatima koji se tiču partnerskog savetovanja. Poslednje tri godine volontira u Centru za ratnu traumu, gde je stekla značajna iskustva u savetodavnom i terapijskom radu. Zainteresovana je za rad sa parovima i oblast afektivne vezanosti.

U Temenos centru radi individualno savetovanje, kao i savetovanje sa parovima i porodicama, organizuje i vodi radionice iz oblasti partnerskih odnosa i oblasti afektivne vezanosti.

×

Jelena Jung

Moj pristup radu

Duboko verujem da je odnos između terapeuta i klijenta odnos između dva čoveka, dva bića, koji su jednaki, koji zapravo uče jedan od drugog i koji se odvija unutar sigurnog i bezbednog prostora.

Verujem da je neophodno da takva razmena bude topla, negujuća, uz saosećanje i bezuslovno prihvatanje i ljubav koji su svima nama preko potrebni, jer verujem da smo svi bazično nesigurni, skloni da osuđujemo sebe i samim tim uslovno prihvatamo sebe.

Verujem da je jedna od najlepših stvari davati i deliti, i da to, osim što deluje isceljujuće, takođe otvara vrata za kvalitetne promene u životu. Svi ponekada imamo teškoća da se nosimo sa životnim okolnostima. Upravo teška iskustva sa kojima se susrećemo jesu potencijal za promenu i rast.

Radeći na sebi, koristeći svoje resurse, postajemo fleksibilniji i na taj način se lakše nosimo sa svim životnim teškoćama, koje su neminovne. Važno je da naučimo da ih prihvatimo kao takve i da ne patimo u meri u kojoj će nas to remetiti u svakodnevici ili dugoročno. Otkrivajući svoje individualne vrednosti, svako za sebe, imamo priliku da biramo i živimo kvalitetan, smislen i ispunjen život i prigrlimo sve ono što se dešava upravo u "sada i ovde".

×

Milica Jakšić

Moj pristup radu

Sastavni deo ljudskog života je patnja. Koliko god da se trudimo da je izbegnemo, u nekom trenutku života ćemo sa sa njom susresti i boriti. Neke patnje ćemo umeti sa manje ili više hrabrosti da nosimo sami, a u nekima će se desiti da se zaglavimo, svi mi. U periodima kada se susretnemo sa patnjom koja nas ophrva i koja značajno ometa kvalitet našeg života, uputno je potražiti sagovornika. Upravo tako, psihoterapiju doživljavam kao proces saradnje dva sagovornika koji počinje na mestu zastoja. Psihoterapija predstavlja privremeno mesto oslonca, siguran prostor za upoznavanje i povećanje razumevanja sopstvenih unutrašnjih doživljaja. Povećanjem otvorenosti, psihološke fleksibilnosti, prihvatanja i samoprihvatanja dolazi do oslobađanja psihičke energije koja se tada može angažovati u smeru promene dotadašnjih strategija rešavanja problema, a sve u cilju umanjivanja nepotrebne, suvišne patnje. Tada, kada se oslobodi suvišnog psihološkog tereta, čovek biva slobodan da nastavi proces lične promene na putu potrage za novim ličnim smislom.
U takvoj psihoterapiji terapeut je pozvan i odgovoran da na profesionalan način učestvuje u osetljivim, tananim i bolnim delovima ljudskih života. Profesionalnost terapeuta podrazumeva razvijanje odnosa koji odlikuju ravnopravnost, poverenje, saosećanje i prihvatanje, rad za dobrobit klijenta, poštovanje poverljivosti, etičkih kodeksa, poštovanje pravnih normi, pružanje tačnih i proverenih informacija, kao i poštovanje i prihvatanje ličnih, samostalno odabranih izbora klijenata.

×

Ina Borenović

Moj pristup radu

U svom konsultantskom radu oslanjam se na pažljivo osluškivanje potreba svakog klijenta. Nakon identifikovanja potreba, sledeći korak je kreiranje rešenja koje će odgovarati klijentovim specifičnim potrebama. Kao rezultat toga sledi implementacija rešenja koje je kreirano u saradnji sa klijentom, uz njegovu podršku i praćenje rezultata, u kontekstu koji se ne svodi samo na jednokratno sprovođenje dogovorenog plana, već podrazumeva i stalnu razmenu ideja i informacija. Na taj način, krajnji efekat prožet je dinamičnošću i spremnošću da se prilagođava svim promenama koje svako poslovno okruženje zahteva.

×

Tijana Telečki Krnjetin

Moj pristup radu

Verujem da su potrebe za sigurnošću, da se bude prihvaćen, uvažen, poštovan i voljen, da se slobodno misli i dela i kroz život ostvari, najautentičnije potrebe svakog čoveka. Nezadovoljene u ranom detinjstvu, ostavljaju posledice na čitav naš život. Svakome je važno da upozna sebe, svoje potrebe i vrednosti i nauči kako da ih zadovolji i tako živi zadovoljniji i ispunjeniji život. Iako su iskustva tokom ranog razvoja veoma značajan faktor u formiranju ličnosti, smatram da nikada nije kasno da naučimo kako da se sami pobrinemo za sebe i utičemo na kvalitet svog života. Mislim da su ljudski problemi u velikoj meri definisani i okruženjem u kojem se razvijamo i živimo, ali isto tako verujem da, primerenim odnosom prema istom okruženju, čovek može da reši mnoge probleme i pomogne sebi da zadovoljnije živi. Psihološke probleme i teškoće vidim kao normalne i ljudskejer smo im svi skloni s vremena na vreme. Važno je da naučimo da živimo sa njima i iskoristimoih kao šansu za napredak i razvoj. Najdraže mi je kada se ljudi zauzmu za sebe i veruju da može drugačije i bolje, jer zaista verujem da smo svi vredni toga.

×

Stanislava Popov

Moj pristup radu

Tokom savetovanja veliku pažnju posvećujem edukaciji klijenta i osposobljavanju za samostalno unapređenje i negovanje njegovog psihološkog blagostanja. Terapijski proces često podupirem tekstovima i prigodnom literaturom koja je namenjena samopomoći ili podršci. Ono što delim sa svojim klijentima zasnovano je na proverenim i tačnim, odnosno naučno-zasnovanim podacima. Takođe, oslanjam se na dosadašnje iskustvo u radu i preferiram tehnike koje su se u velikom broju slučajeva pokazale kao uspešne. Sa klijentima negujem odnos međusobnog poverenja i prihvatanja. Svojim najvećim snagama smatram konstantnu spremnost da učim (čak i teške životne lekcije), kao i svest o tome da je to celoživotni proces. Trudim se da to podstaknem i kod ljudi sa kojima radim. Još jedna od važnih osobina koja mi pomaže u ovom poslu jeste upornost.

×

Andrea Mezei Rokvić

Moj pristup radu

Odnos savetnika i klijenta za mene predstavlja odnos bezuslovnog prihvatanja, razumevanja i poverenja.

Nije lako načiniti prvi korak i obratiti se za pomoć. Za klijente to često znači spremnost da tolerišu neprijatnost, nesigurnost, strah. Ali, preko puta klijenta je savetnik koji je takođe samo ljudsko biće, neko ko je i sam iskusio strah, patnju, trenutke preispitivanja.

U odnosu sa klijentima težim ka tome da im putem jasne i direktne komunikacije pomognem da steknu uvid u sopstveni problem, motivišem ih da aktivno učestvuju u procesu promene, te da ih naučim tehnikama pomoću kojih će samostalno rešavati probleme. Ponekad se problem ne može rešiti onako kako smo prvobitno zamislili, ali ćemo promenom odnosa prema problemu pružiti sebi šansu da živimo kvalitetniji život. Prihvatanje problema, nasuprot borbe, veoma često predstavlja ključ rešenja našeg nezadovoljstva i patnje.

×

Nina Vukelić

Moj pristup radu

Svakog klijenta posmatram kao osobu koja nosi svoju specifičnu priču iz koje možemo mnogo toga dragocenog da naučimo. Verujem da svaki čovek prepozna momenat kada bi mogao da potraži pomoć psihologa i psihoterapeuta. Na nama je da tu odluku pozdravimo i da radimo sa klijentom na umanjenju patnje koju proživljava, kroz razvijanje funkcionalnijih veština prevazilaženja problema. Važno mi je da pomognem klijentima da shvate da imaju potencijal za promenu, kao i da je svaki problem novi izazov za lični rast i razvoj. U radu sa klijentima, akcenat stavljam na ostvarivanje dobrog terapijskog odnosa kroz bezuslovno prihvatanje klijenta i problema koji donosi.

×

Jelena Jung

 

Email: jung.jelena@gmail.com
Telefon: +381 60 01 02 115

×

Milica Jakšić

 

Email: milica.jaksic@gmail.com
Telefon: +381 60 397 22 77

×

Stanislava Popov

 

Email: stanislava.popov@gmail.com
Telefon: +381 63 533 910

×

Bojana Škorić

 

Email: bojanaskoric@gmail.com
Telefon: +381 65 226 7000

×

Nina Vukelić

 

Email: ninavukeli@gmail.com
Telefon: +381 63 890 50 24

×

Tijana Telečki Krnjetin

 

Email: tijanatelecki@gmail.com
Telefon: +381 61 630 69 65

×

Andrea Mezei Rokvić

 

Email: andrea.mezei@gmail.com
Telefon: +381 64 249 14 32

×

Ina Borenović

 

Email: poljakina@gmail.com

psihoterapija@temenos.rs

Novi Sad
Temenos, Kosovska 18A, 2.sprat
+381 63 83 63 667